TIPS
“THAILAND’S AUTOMOTION INDUSTRY OUTLOOK 2019”

Activity
“INTRODUCTION OF Product training”

Event & product info

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 2019

THAILAND'S AUTOMOTION INDUSTRY OUTLOOK 2019

คาดว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้าของไทยยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดด สวนทางกับภาพรวมตลาดรถยนต์ไทยที่หดตัวเล็กน้อย

ตลาดรถยนต์ไทยกำลังจะค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าตามแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์โลก ปัจจุบันรัฐบาลทั้งในยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีนต่างออกกฎหมายควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เข้มงวดขึ้น  บางประเทศถึงกับมีการกำหนดวันเลิกผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันกันเลยทีเดียว ประกอบกับราคาน้ำมันที่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทำให้หน่วยงานรัฐของหลายประเทศเริ่มสนับสนุนการผลิตรถยนต์ EV มากขึ้น รัฐบาลไทยเองประกาศลดภาษีสรรพสามิตในรถยนต์ EV เมื่อปี 2017 ทำให้ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด เห็นได้จากยอดขายของรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด (HEV) และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BEVs) ที่เติบโตขึ้นในปี 2018 และ คาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งสามประเภทจะเติบโตมากขึ้นไปอีกในปี 2019 สวนทางกับภาพรวมตลาดรถยนต์ไทยที่คาดว่าจะหดตัวลงเล็กน้อยในปีนี้

Thailand's domestic automotive market will likely contract while the electric vehicle segment continues to thrive

The global automotive industry is shifting focus towards electric vehicles (EVs), partly due to tightening regulations as tougher emission duty guidelines are set in major economies like the US, Europe and China. Several countries including Germany, Norway and India​, are planning to phase out sales of diesel and gasoline powered vehicles. While oil price in 2019 is expected to linger at a relatively high level, government bodies are encouraging EV production via incentives and tax reductions. In alignment with this wave, the Thai Finance Ministry​ reduced excise tax rates for EV cars since 2017, driving domestic sales of hybrid electric vehicles (HEVs), battery electric vehicles (BEVs) and plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs). This trend will likely continue into 2019 despite the expected decline in the overall domestic automotive sales.

ปี 2019 ภาพรวมตลาดรถยนต์ไทย

คาดว่าจะหดตัว 2% ถึง 5% เนื่องจากหนี้ครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง ทำให้ธนาคารมีนโยบายการปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดขึ้น เพื่อรับมือกับหนี้เสียจากการปล่อยกู้รถยนต์ นอกจากนั้นอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและความล่าช้าของการเลือกตั้งอาจทำให้อุปสงค์การซื้อรถยนต์ลดลง  อย่างไรก็ตามรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะรถยนต์ HEVs และ BEVs จะยังคงสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อไป ในปี 2019 รัฐบาลจะพยายามกระตุ้นให้ผู้ผลิตรถยนต์อีโคคาร์เปิดตัวรถยนต์อีโคอีวีมากขึ้น โดยเฉพาะประเภทไฮบริด รถยนต์อีโคอีวีเหล่านี้จะได้รับการลดภาษีสรรพสามิตเช่นเดียวกับรถไฟฟ้ารุ่นอื่นๆทำให้ราคาขายจับต้องได้มากขึ้น  นอกจากนี้การที่บริษัทไทยร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติก็ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูง และเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเติบโตได้ดีขึ้นในอนาคตด้วย

Thailand Automotion Marketing Overview 2019

In 2019, Thailand’s domestic automotive market is expected to contract by 2% to 5% while EV sales growth is projected to remain impressive between 76%-83%. Reasons for the market contraction include high household debt and stricter credit policy set by financial institutions to tackle higher non-performing car loans. Uptrend in policy rates and the delay in general election may also slow down demand to purchase vehicles. However, high growth in the EV segment, particularly the PHEVs and HEVs, will continue to support the industry. In 2019, the government will also try to incentivize eco car makers to launch more eco EVs, especially the hybrid type. These eco EVs will also get excise tax reduction like other EV models, making retail prices more affordable. Meanwhile, PBEV and BEV eco cars are unlikely to take off soon due to high lithium battery costs. Another driver for EV production is attributed to more transfer of advanced technology to local manufacturers from forming joint ventures with overseas manufacturers.

การส่งออกรถยนต์ของไทยกำลังเติบโตขึ้นอย่างช้า ๆ ในปี 2019

ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผลิตรถยนต์เพื่อการส่งออกคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของการผลิตทั้งหมด และยอดการผลิตเพื่อการส่งออกก็เติบโตเร็วกว่ายอดการผลิตเพื่อขายในประเทศอีกด้วย ในปี 2019 คาดการณ์ว่าการส่งออกรถยนต์ของไทยจะเติบโตเพียง 1-4% เป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังคงชะลอตัว ส่วนตลาดเวียดนามคาดว่าการส่งออกรถยนต์จากไทยจะเติบโตถึง 14-22% ในปีนี้ เนื่องจาก:
1) ปัญหาจากมาตรการการควบคุมการนำเข้ารถยนต์ที่คลี่คลายลงบางส่วน
2) ผู้ผลิตรถยนต์นั่งหลายค่ายมีการย้ายฐานผลิตมายังไทยเพื่อส่งออกไปยังเวียดนามมากขึ้น
3) ประชากรในเวียดนามมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
4) ราคาของรถยนต์นั่งขนาดเล็กแบบประหยัดพลังงานจับต้องได้มากขึ้น ในขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงที่เวียดนาม

อย่างไรก็ตาม การส่งออกรถยนต์จากไทยไปยุโรปจะเผชิญปัญหานักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศในยุโรปมากขึ้น เช่น ฮังการี เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ เพื่อลดต้นทุนขนส่ง นอกจากนี้การควบคุมปริมาณควันไอเสียรถยนต์ในยุโรปเป็นอีกปัจจัยที่จะกดดันการส่งออกรถยนต์จากไทย  สุดท้ายนี้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (United States-Mexico-Canada Agreement: USMCA) ที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2020 ก็มีข้อบังคับเรื่องแหล่งผลิตรถยนต์ที่เข้มงวดขึ้น ส่งผลกระทบเชิงลบกับการส่งออกรถยนต์จากไทยไปประเทศสมาชิก USMCA ดังนั้นประเทศไทยจึงควรลดผลกระทบเชิงลบเหล่านี้ด้วยการเพิ่มการผลิตและส่งออกรถยนต์ EV ไปยังตลาดยุโรปและประเทศสมาชิก USMA แทนการส่งรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิม เนื่องจากประเทศเหล่านี้ส่งเสริมการใช้รถยนต์ EV เป็นอย่างมาก

Thailand’s automotive export market will experience gradual growth in 2019

Thailand’s auto export growth has outpaced domestic sales, making up approximately 60% of Thai automotive sales. In 2019, Thailand’s auto export volume growth is projected to grow gradually by 1-4% pressured by global economic slowdown and relocation of production base to countries in Europe.​ However, auto export volume to Vietnam is expected to grow notably by 14-22% in 2019 spurred from high demand for Thai automobiles and it is considered a high potential market in 2019 due to: ​
1. The ease of import restricting regulation imposed under Decree 116
2. Relocation of passenger cars manufacturing base into Thailand for auto products to be re-exported back to Vietnam
3. Higher average income among the Vietnamese population
4. More affordable small engine eco cars, amid high oil price in Vietnam.

On the contrary, Thai auto export to Europe will be pressured​ by the relocation of production bases​ to countries in the region, nearer to end consumers, in an effort to reduce logistics and transportation costs. These include countries like Hungary, Netherlands, France and Finland, for instance. Emission controls in Europe will also contribute to the reduction in Thai auto exports to the region.

Lastly, the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) will come into effect from 2020 onwards, which will tighten control over where the vehicles are originally manufactured from. This would potentially slow down Thai auto export to the membership countries. Thailand can limit the negative impacts by ramping up production and exporting EVs to Europe and USMA member countries, which heavily promotes EV adoption.

นโยบายภาครัฐมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV และขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้า

ภาพรวมยอดขายรถยนต์ของไทยคาดว่าทรงตัวหรือปรับตัวลงเล็กน้อยในปี 2019 จากยอดขายในประเทศที่หดตัวลงประกอบกับยอดการส่งออกที่เติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงพยายามส่งเสริมการผลิตรถยนต์ EV และชิ้นส่วนยานยนต์ไฮเทคอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI  ซึ่งเมื่อสิ้นปี 2018 รัฐบาลได้อนุมัติโครงการผลิตรถยนต์ HEVs และแบตเตอรี ให้กับบริษัท นิสสันมอเตอร์ จำกัด และ บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด มูลค่ารวม 888 ล้านเหรียญสหรัฐ (28 พันล้านบาท) นอกจากนั้น ผู้ผลิตหลายรายมีแผนที่จะลงทุนและกำลังศึกษาเพื่อโอกาสหรืออยู่ในขั้นตอนของการขอรับการส่งเสริมการลงทุน ถึงแม้ว่ากลุ่มรถยนต์ EV จะมีสัดส่วนในตลาดรถยนต์ไทยเพียงเล็กน้อย แต่คาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วและจะกลายเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในอนาคต

Government incentives for EV producers will be a key driver to speed up the level of adoption in Thailand

In conclusion, Thailand’s overall automotive sales are expected to be weak in 2019 from the contraction in the domestic market and the sluggish export volume growth. Meanwhile, high growth in the EV segment will continue to support the industry. Hence, the Thai government is persistently trying to encourage the manufacturing of EVs and high-tech auto parts through promotion of BOI incentive packages. In 2018, the government approved projects to produce HEVs and batteries by Nissan Motor Co and Honda Motor Co valued up to US$888 million (THB 28 billion). Meanwhile Mazda Motor Co was granted investment privilege to manufacture HEVs and has decided to apply for production of full EVs in Thailand. Many other manufacturers also plans to invest and are studying for possible opportunities or are in the process of application for the BOI package. EV segment still contributes very little to Thailand’s automotive market, but we can expect a ramp up in production and an increase in adoption over the next few years

ACTIVITY

INTRODUCTION OF Product training

SANKYO WORKS (THAILAND) CO.,LTD.

Bridgestone hydraulic hose

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO.,LTD.

Eishin (Thailand) CO.,LTD.

OIZURU CHUGEN PACKAGING SYSTEM CO.,LTD.

Event & product info